Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Rienks DiVitaal B.V.

Geldigheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en contracten tussen Rienks DiVitaal B.V., gevestigd te Leusden, alsmede aan haar gelieerde vennootschappen, hierna te noemen DiVitaal, enerzijds en werkgever c.q. opdrachtgever anderzijds. Offertes verstrekt door DiVitaal hebben een geldigheidsduur van 3 maanden, tenzij in de offerte anders is vermeld.

Wijzigingen
Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden en overeenkomsten zullen slechts geldigheid hebben indien zij door DiVitaal schriftelijk zijn bevestigd.

Duur en einde overeenkomst
Tenzij de overeenkomst anders bepaalt, wordt een overeenkomst aangegaan voor de duur van een jaar, met ingang van de in de overeenkomst vastgelegde datum, nadat de werkgever aan alle verzoeken tot informatieverstrekking betreffende het personeelsbestand heeft voldaan. Tenzij de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd of wordt ontbonden, wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend voor de duur van één jaar verlengd. De beide partijen bij de overeenkomst zijn gerechtigd zonder opgave van redenen de overeenkomst op te zeggen. De opzegging dient aangetekend te geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 3 maanden voor het einde van de afloop van de contractsperiode.

Inhoud
De omvang van de te verlenen diensten wordt bepaald door de inhoud van de overeenkomst.

Annulering
Tenzij de onderhavige overeenkomst anders bepaalt, dient de annulering van afspraken betreffende de individuele werknemers uiterlijk 48 uur voor de afgesproken tijd te geschieden. Indien annulering geschiedt binnen 24 uur voor de afgesproken tijd, is DiVitaal gerechtigd 100% van het afgesproken tarief in rekening te brengen. Indien de annulering geschiedt binnen 24 uur tot 48 uur voor de afgesproken tijd, is DiVitaal gerechtigd 50% van het afgesproken tarief in rekening te brengen.
Bij annulering van afspraken betreffende meerdere werknemers (workshops en groepstrainingen, etc.) is DiVitaal gerechtigd volgend tarief in rekening te brengen: afzegging binnen 1 week (zeven dagen) voor de afgesproken tijd: 100%, van 1 week tot 2 weken (veertien dagen): 50% en van 2 tot 4 weken (achtentwintig dagen) 25% van het afgesproken tarief.

Informatieverlening en Toegang
De opdrachtgever verstrekt aan DiVitaal alle informatie welke nodig is voor het optimaal uitvoeren van diensten. De opdrachtgever draagt zorg en is aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van alle informatie ten aanzien van alle personeelsgegevens. De opdrachtgever verleent de deskundige medewerkers van DiVitaal toegang tot het bedrijf voor het vervullen van de overeengekomen taken.

Informatieverstrekking aan werknemers
De werkgever is verplicht zijn werknemers te informeren omtrent hun rechten en verplichtingen in het kader van de Arbowetgeving, de Wet op de Ondernemingsraden en de wettelijke regelingen betreffende arbeidsongeschiktheid en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De opdrachtgever heeft de taak de procedures alsmede de verplichtingen in het kader van wetgeving aan de werknemers op te leggen.

Geheimhouding
Partijen komen overeen tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht ontvangen en verstrekte informatie, waarvan vermoed kan worden dat zij vertrouwelijk is. Deze geheimhoudingsverplichting geldt voor alle medewerkers van DiVitaal en zij die namens DiVitaal werkzaamheden verrichten. Dit privacyreglement is op aanvraag verkrijgbaar.
Het is DiVitaal, ondanks de plicht tot geheimhouding, toegestaan gegevens die voor de uitvoering van de wettelijke of contractuele taken noodzakelijk zijn, kenbaar te maken aan opdrachtgever, bedrijfsvereniging of, indien van toepassing, de verzekeringsmaatschappij. Alle medische gegevens van persoonlijke aard die aan DiVitaal ter beschikking komen, worden te allen tijde als strikt vertrouwelijk behandeld. Verslaggeving aan opdrachtgever/werkgever zal slechts plaatsvinden in algemene zin met inachtneming van de anonimiteit van betrokken werknemers.

Kosten/betaling
De werkzaamheden zullen worden verricht tegen de in de offerte of de overeenkomst (met bijlagen) genoemde tarieven. Voor rekening van de opdrachtgever zijn alle kosten welke worden veroorzaakt door onjuiste of onvolledige informatie van de opdrachtgever.
Betaling dient te geschieden uiterlijk 30 dagen na de faktuurdatum. Bij het uitblijven van betaling binnen deze termijn is de opdrachtgever tevens de wettelijke rente over het in de faktuur genoemde bedrag verschuldigd.
Indien de opdrachtgever de juistheid van een factuur betwist is de opdrachtgever niettemin gehouden tot betaling van het niet betwiste gedeelte. Indien en voor zover het betwiste gedeelte alsnog verschuldigd blijkt, geldt daarvoor de oorspronkelijke factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling is DiVitaal gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling de overeengekomen dienstverlening op te schorten. De opdrachtgever is gehouden tot betaling van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voortvloeiend uit het incasseren van niet tijdige betalingen.

Niet-toerekenbare tekortkomingen
DiVitaal zal alle overeengekomen werkzaamheden zorgvuldig verrichten en uitvoeren met inachtneming van de specifieke deskundigheid die van DiVitaal in de gegeven omstandigheden verwacht mag worden. DiVitaal verwacht dat de opdrachtgever de aanbevelingen ter voorkoming of vermindering van langdurig ziekteverzuim zoveel mogelijk op zal volgen.
Indien één der partijen tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, zal de andere partij haar schriftelijk op de hoogte stellen, waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn zal worden gegeven om alsnog aan de verplichtingen te voldoen.
Rienks Arbodienst is niet aansprakelijk voor niet, niet gehele of niet tijdige nakoming van zijn verplichtingen ten gevolge van niet-toerekenbare tekortkomingen. Ingeval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de oorzaak van de overmacht de uitvoering onmogelijk maakt, zonder dat opdrachtgever aanspraak kan maken op schadevergoeding en/of de overeenkomst kan ontbinden. Bij overmacht langer dan twee maanden is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst met DiVitaal te ontbinden.

Aansprakelijkheid
DiVitaal is aansprakelijk voor een behoorlijke nakoming van de verplichtingen in overeenstemming met de beroepseisen die de opdrachtgever redelijkerwijs van DiVitaal mag verwachten. DiVitaal zegt toe een zo groot mogelijke inspanning te leveren teneinde de gestelde doelen te bereiken. Indien er, ondanks die inspanningen, schade wordt geleden door de opdrachtgever door toedoen, handelen of nalaten van DiVitaal, dan zal onze aansprakelijkheid niet verder gaan dan de totaal door ons voor dat onderdeel en die medewerker ingediende declaratie.

Aanpassingen aan nieuwe wetgeving
Ingeval door nieuwe wet- en/of regelgeving vanwege de overheid of de bedrijfsvereniging op DiVitaal extra verplichtingen komen te rusten met betrekking tot de dienstverlening, is DiVitaal gerechtigd deze wijzigingen ten behoeve van de opdrachtgever door te voeren en de daaruit ontstane extra kosten in rekening te brengen.

Geschillen
Op alle rechten, verplichtingen, offertes en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

Slotbepaling
Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst in strijd mocht zijn met de wet, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een wèl toelaatbare vergelijkbare verklaring.