Privacybeleid

 1. Begrippen

Persoonsgegeven(s): elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. En/of een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijk persoon.

Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens.

Verantwoordelijke: Rienks DiVitaal B.V., hierna te noemen DiVitaal

Betrokkene: degene over wie persoonsgegevens worden verwerkt.

Derde: een ieder die niet behoort tot de organisatie van verantwoordelijke, met uitzondering van de betrokkene.

Medische gegevens: persoonsgegevens met betrekking tot de gezondheid van de betrokkene, met daaronder begrepen de gegevens waar het medisch beroepsgeheim op rust.

 1. Inleiding

2.1. Deze verklaring beschrijft het beleid van DiVitaal B.V. (KvK: 71101160) op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.

2.2. DiVitaal biedt verschillende diensten aan, zoals het begeleiden, geven van adviezen, het verlenen van diensten en het verrichten van werkzaamheden op het gebied van verzuimbegeleiding, duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, gezondheid en arbeidsomstandigheden in de meest brede zin van het woord. Daarbij verwerkt DiVitaal ook privacygevoelige informatie (persoonsgegevens).

2.3. DiVitaal verwerkt deze gegevens omdat dit noodzakelijk is in de uitvoering van haar taken op basis van de overeenkomst dan wel op grond van een gerechtvaardigd belang, algemeen belang, vitaal belang, wettelijke verplichting of op basis van toestemming van de betrokkene. DiVitaal schakelt daartoe professionals in die werkzaam zijn binnen de gelieerde ondernemingen.

2.4. DiVitaal gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens om. DiVitaal houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 1. Contact met DiVitaal

Er kan naar aanleiding van deze verklaring contact worden opgenomen met de functionaris gegevensbescherming van DiVitaal B.V., dat kan via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch:      085 070 8740 (maandag  tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur)

E-mail:                 servicedesk@divitaal.nl

Website:              www.divitaal.nl

Post:                     Eekwal 2, 8011 LD Zwolle

 1. 4. Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en website(s) worden persoonsgegevens verwerkt en laat de gebruiker anderszins bepaalde gegevens achter. DiVitaal verwerkt deze gegevens niet altijd allemaal. De gegevens die DiVitaal verwerkt zijn afhankelijk van het type dienst dat u of uw werkgever afneemt.

 1. Persoonsgegevens

5.1. Afhankelijk van de diensten die DiVitaal aanbiedt, kan DiVitaal de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • naam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • functie/beroep
 • geboortedatum
 1. Doeleinden

6.1. DiVitaal verwerkt bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de diensten of functionaliteiten):

 • het toesturen van informatie, uitnodigingen of aankondigingen
 • evaluatie van dienstverlening
 • om gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten en diensten op de website(s) van DiVitaal
 1. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Om alle diensten te leveren, schakelt DiVitaal andere partijen in. De partijen waarmee DiVitaal uw gegevens deelt zijn afhankelijk van de diensten die worden afgenomen. DiVitaal stuurt de verstrekte gegevens door aan derde partijen als dat noodzakelijk is voor de levering van deze diensten. Indien DiVitaal gegevens aan een derde verstrekt, zorgt DiVitaal ervoor dat deze gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, waarin onder andere is afgesproken dat de gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van de dienst, tenzij daartoe een wettelijke plicht bestaat, de betrokken daarvoor toestemming geeft of DiVitaal daarbij een gerechtvaardigd belang heeft.

 1. Beveiliging en bewaring

8.1. DiVitaal neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. DiVitaal zorgt er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde personen toegang hebben tot persoonsgegevens, dat die toegang is afgeschermd en door gebruik te maken van firewalls, veilige servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden. Bij de beveiligingsmaatregelen voldoet DiVitaal aan de normen die de wet daaraan stelt.

8.2. DiVitaal bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat DiVitaal gegevens niet langer bewaart dan nodig is om de betreffende dienst(en) te leveren. Het voorgaande is niet van toepassing indien DiVitaal gegevens langer moet bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

 1. Cookies en profilering

9.1. Cookies zijn tekstbestanden die op een computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer een website van DiVitaal wordt bezocht. Op de website(s) van DiVitaal worden cookies gebruikt om een optimale gebruikerservaring te bieden. Daarmee hoeft de gebruiker bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kan de gebruiker eenvoudiger door de betreffende website navigeren.

9.2. Daarnaast kan DiVitaal gebruik maken van analytische cookies om het gebruik van de website(s) van DiVitaal te analyseren en te verbeteren. Daarvoor maakt DiVitaal gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie, waaronder het IP-adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het privacy beleid van Google en het specifieke privacy beleid van Google Analytics. Het al of niet toestaan van cookies kunt u wijzigen in de instellingen van uw browser.

 1. Websites van derden

De website van DiVitaal kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. DiVitaal is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

 1. Social media

De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken Twitter, LinkedIn, Facebook en Google+. Indien er geklikt wordt op deze knoppen worden persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacy verklaringen van Twitter, LinkedIn, Facebook en Google+ om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

 1. Wijzigingen

DiVitaal kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

 1. Uw rechten: inzage en wijzigen van gegevens

Eenieder heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om DiVitaal een verzoek te doen tot inzage, rectificatie, beperking of wissen van persoonsgegevens. Ook kan er verzocht worden om persoonsgegevens over te dragen. Na ontvangst van het verzoek ontvangt de verzoeker binnen twee maanden een overzicht van de persoonsgegevens.

 1. Klachten

Iedere betrokkene heeft het recht om bij DiVitaal een klacht in te dienen. DiVitaal stelt een digitale Klachtenprocedure beschikbaar op haar website. Op grond van de privacywetgeving heeft eenieder ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.